Simon Sister

Simon Sister sleeping
Best to wait away...
Simon Sister blue still
Best to wait away...
Merry bell... Merry bell
Simon Sister keeping
Zsu-Zsu's plain clothes fresh
Simon Sister singing
Happy Easter all...
Merry bell... Merry Bell